top of page

AVÍS LEGAL I TERMES I CONDICIONS D'ÚS

Titularitat i objecte de la Plataforma Web

 

El lloc web www.albertferreadvocats.net (d'ara endavant la “Web” o la “Plataforma”) és una plataforma informàtica propietat d’ALBERT FERRÉ ASSESSORS, S.L. (d'ara endavant l’“Empresa” o “ALBERT FERRÉ ADVOCATS”), societat legalment constituïda sota la legislació espanyola amb C.I.F. B-62446422, amb domicili a C/ Mallorca 272, pis 8, 08037, de Barcelona.

 

La nostra pàgina Web ha estat dissenyada amb la finalitat d'oferir als nostres usuaris, clients i consumidors la informació detallada sobre els nostres productes i serveis.

 

Les relacions entre el Web i l'Usuari es regiran per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel Codi de Comerç, i altra legislació espanyola que sigui aplicable.

 

Acceptació dels Termes i Condicions

 

L'accés i l’ús de la nostra Plataforma així com la informació, serveis i contingut estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable així com a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d'Ús.

 

L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès els Termes i Condicions d'Ús de la Plataforma el contingut de la qual constitueix la totalitat de l'acord entre l'Usuari i ALBERT FERRÉ ADVOCATS. En utilitzar qualsevol de les funcionalitats de la nostra Web, l'Usuari expressament reconeix i accepta obligar-se pels Termes i Condicions d'Ús així com per la Política de Privadesa de la Plataforma i altres polítiques corporatives d’ALBERT FERRÉ ADVOCATS que siguin aplicables. Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de la Plataforma no infringeixen ni hauran de ser utilitzats per infringir la normativa i/o regulacions vigents aplicables.

 

ALBERT FERRÉ ADVOCATS es reserva el dret de modificar els termes i condicions d'Ús de la Plataforma sense intervenir notificació específica a l'Usuari. En aquest sentit és important que l'Usuari consulti els Termes i Condicions d'Ús regularment.

 

Operativa

 

Dades personals. La visita al Web no suposa que l'Usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, resultant en tal cas la nostra Política de Privadesa.

 

Registre. Tots els usuaris, tan registrats com no, es comprometen a navegar pel Web i a utilitzar el contingut de bona fe.

 

En el procés de registre se sol·licitarà informació personal de l'Usuari per poder donar compliment a les finalitats relatives a poder atendre les seves sol·licituds i poder mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis.

 

Edat. L'Usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els productes oferts al Web manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i declara entendre i acceptar íntegrament els presents.

 

Termes i Condicions

 

En el cas que l'Usuari sigui menor d'edat, es requereix en tot cas l'autorització dels pares o tutors per poder contractar productes a través del Web, mitjançant aportació documental suficient (e-mail adjuntant carta d'autorització degudament signada, aportant fotocòpia del DNI o passaport, o el seu enviament per fax, que a aquests efectes sol·licitaria l'Empresa de forma prèvia a la contractació dels productes).

 

Exclusions de Responsabilitat

 

D’acord amb les situacions imprevisibles que caracteritzen als entorns tecnològics i a Internet, ALBERT FERRÉ ADVOCATS es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés o qualsevol de les funcionalitats ofertes per la Plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment. Així mateix, ALBERT FERRÉ ADVOCATS es reserva el dret d'implementar i realitzar canvis i/o actualitzacions de la Web a qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, l'Usuari reconeix i accepta que ALBERT FERRÉ ADVOCATS podrà realitzar determinades accions per impedir l'accés de l'Usuari a la Plataforma en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l'Usuari accepta que ALBERT FERRÉ ADVOCATS no serà responsable, com a resultat d'aquestes accions, de l'eliminació o fallada en la posada a disposició de certs continguts o funcionalitats de la plataforma Web.

 

ALBERT FERRÉ ADVOCATS no representa ni garanteix l'obtenció de determinats resultats després de la utilització dels serveis de la Plataforma. En conseqüència, sota cap circumstància ALBERT FERRÉ ADVOCATS, els seus representants, directors, empleats seran responsables per qualsevol dany incidental, fortuït, especial o derivat, inclòs a títol enunciatiu, però no limitatiu qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d'oportunitats de negoci, errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l'ús de la Plataforma.

 

ALBERT FERRÉ ADVOCATS no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats de qualsevol tipus, productes i serveis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través de la nostra Plataforma, incloent-hi aquells llocs web de marques que col·laboren amb ALBERT FERRÉ ADVOCATS. Els enllaços inclosos o que puguin arribar a incloure's a la nostra pàgina Web no representen cap classe de relació entre ALBERT FERRÉ ADVOCATS i les persones físiques o jurídiques titulars dels llocs web als quals pot accedir-se mitjançant aquests enllaços ni suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre el lloc o els seus continguts.

 

ALBERT FERRÉ ADVOCATS no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o dany que pugui patir l'Usuari a conseqüència de l'ús inadequat de la Plataforma o si l'Usuari incompleix els Termes i Condicions de la Web.

 

 

Propietat Intel·lectual

 

L'Usuari reconeix i accepta que la totalitat dels drets, títols i interessos associats a la Plataforma Web, els seus continguts i aplicacions informàtiques, si escau, incloent-hi qualsevol modificació, actualització i noves versions així com qualsevol marca, nom comercial, know how, drets d'autor, noms de domini i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent a la Plataforma són propietat exclusiva d’ALBERT FERRÉ ADVOCATS o són utilitzats per ALBERT FERRÉ ADVOCATS sota llicència i amb la deguda autorització dels titulars de les dites dretes, títols o interessos. En aquest sentit, l'Usuari no adquireix cap dret de propietat intel·lectual o industrial pel simple ús de la nostra Pàgina Web i de qualsevol de les seves funcionalitats, amb el que, a cap moment aquest ús serà considerat com una autorització o llicència per utilitzar els continguts de la Plataforma amb finalitats diferents dels quals es contemplen en els presents Termes i Condicions d'Ús.

 

En virtut de l'anterior, queda prohibida la reproducció total o parcial, modificació, transformació, còpia, distribució, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació sobre la pàgina Web, els seus continguts, aplicacions, disseny i forma de presentació dels seus continguts així com el seu codi font i tots aquells elements que conformin l'estructura i aparença de la Plataforma. Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que queda prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o executar obres derivades del programari que suporta el funcionament i accés a la pàgina Web i dels serveis continguts en ella.

 

L'incompliment de qualsevol de les disposicions aquí estipulades comportarà que ALBERT FERRÉ ADVOCATS exerciti en contra de l'infractor o infractors les accions legals pertinents per a la defensa dels seus drets, títols i interessos, incloent-hi la facultat de reclamar els danys i perjudicis que corresponguin.

 

Política de Privadesa, Protecció de Dades i Política de Cookies

 

A l'acceptació dels presents Termes i Condicions d'Ús, l'Usuari reconeix i accepta haver llegit, comprès i acceptat la nostra Política de Privadesa i Política de Cookies.

Incompliment

 

En cas d'incompliment de qualsevol dels compromisos especificats en la present, es podrà donar per finalitzada o suspesa, en qualsevol moment, de forma unilateral i sense avís previ, la prestació del servei a través del Web a l'Usuari.

 

Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a indemnització cap a l'Usuari.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

 

La interpretació i aplicació dels termes i condicions d'ús de la Plataforma es regiran per la Legislació Espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels Termes i Condicions d'Ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant això, en el cas que la Legislació Espanyola o Autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l'Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que es disposa en aquesta normativa.

 

Contacte

 

Per a qualsevol pregunta relacionada amb els serveis de la nostra Plataforma i dels Termes i Condicions que la regulen, pots posar-te en contacte mitjançant petició escrita dirigida a les nostres oficines:

ALBERT FERRÉ ASSESSORS, S.L.

C/ Mallorca 272, pis 8, 08037, de Barcelona

info@albertferreadvocats.com

bottom of page