POLÍTICA DE PRIVADESA

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades obtingudes a través de la web és la companyia ALBERT FERRÉ ASSESSORS, S.L. (d'ara endavant ‘‘ALBERT FERRÉ ADVOCATS’’), C/ Mallorca 272, pis 8, 08037, de Barcelona, amb C.I.F. B-62446422 i correu electrònic info@albertferreadvocats.com

 

 

Finalitat del tractament de les dades

L'accés per part de ALBERT FERRÉ ADVOCATS a les dades de caràcter personal continguts en els fitxers titularitat del Client, es realitzarà única i exclusivament amb la finalitat que ALBERT FERRÉ ADVOCATS pugui atendre les sol·licituds de l'Usuari i poder mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis, sense que pugui aplicar-los o utilitzar-los per a qualsevol altra finalitat.

 

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat o, si escau, mentre es mantingui la relació comercial entre les parts a partir de l'última confirmació d'interès de l'Usuari, en tals casos hauran de ser destruïts o retornats al responsable del mateix; la mateixa destinació s’haurà de donar-se a qualsevol suport o documents en que consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament. Tot això sense perjudici que existeixi una previsió legal que exigeixi la conservació de certes dades o que aquests resultessin útils en cas de reclamació derivada de la prestació de serveis pactada.

 

 

Legitimació per al tractament de dades

La base legal del tractament de les dades de l'Usuari és el consentiment exprés per a realitzar l'atenció de les sol·licituds de l'Usuari i poder mantenir informat al mateix, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis. Així mateix, tal finalitat no està supeditada al consentiment de dades que no siguin necessaris per a aquesta finalitat.

 

 

Destinataris

L'Usuari autoritza expressament la cessió de les seves dades sempre que hi hagi una obligació legal per fer-ho, ja que ALBERT FERRÉ ADVOCATS no cedirà les dades en cap cas a tercers.

 

 

Exercici de drets

L'Usuari podrà exercir els següents drets, prevists en el RGPD, en relació al tractament de les seves dades personals:

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,

• Dret a oposar-se al tractament.

• Dret a la portabilitat de les dades.

• Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

 

 

Aquest drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida ALBERT FERRÉ ASSESSRS, S.L. (d'ara endavant ‘‘ALBERT FERRÉ ADVOCATS’’), C/ Mallorca 272, pis 8, 08037, de Barcelona

 o per e-mail a l'adreça info@albertferreadvocats.com En tots dos casos l'Usuari interessat haurà d'acompanyar una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui.

Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets davant l'Autoritat de control competent. Si escau, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domicili al carrer Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid.

 

 

Mesures i nivells de seguretat

ALBERT FERRÉ ADVOCATS ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, ALBERT FERRÉ ADVOCATS garanteix que ha implementat mecanismes per a:

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Pseudonimizar i xifrar les dades personals, si escau.

 

 

Àmbit d'aplicació

L'estructura de tractaments, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els tractaments, temporals o permanents, titularitat de ALBERT FERRÉ ADVOCATS que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

 

 

Consentiment de l'Usuari

L'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privadesa al complimentar qualsevol formulari de la web de ALBERT FERRÉ ADVOCATS, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a ALBERT FERRÉ ADVOCATS, al tractament de les dades d'acord amb les finalitats i serveis aquí reflectits.

En el cas que l'Usuari faciliti a ALBERT FERRÉ ADVOCATS dades personals de tercers, l'Usuari declara que aquestes dades són veritables i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractats per ALBERT FERRÉ ADVOCATS en els mateixos termes que l'Usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privadesa.

 

 

Informació comercial i promocional

Les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant aquest formulari seran objecte de tractament per part de ALBERT FERRÉ ADVOCATS, amb l'objectiu de notificar-li continguts empresarials i comunicacions comercials de ALBERT FERRÉ ADVOCATS.

 

 

Confidencialitat i secret professional

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre ALBERT FERRÉ ADVOCATS i els clients o Usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se ALBERT FERRÉ ADVOCATS a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en la normativa aplicable a Mesures de Seguretat dels tractaments Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure's sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

 

 

Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

ALBERT FERRÉ ADVOCATS es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar-ho a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació a la pàgina Web de ALBERT FERRÉ ADVOCATS.

 

 

Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

Abans de facilitar en el Lloc web dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent-los informat dels termes continguts en aquesta Política de privadesa. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a ALBERT FERRÉ ADVOCATS davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de l'haver de descrit en aquest paràgraf.

CONTACTA AMB NOSALTRES

A Albert Ferré Advocats de Persones creiem que tots tenim dret a defensar els nostres drets, independentment de la situació econòmica.

 

És per això que al nostre despatx t’informem gratuïtament.

Contacta'ns i ens posarem a treballar avui mateix.

DESPATX A BARCELONA

Carrer Mallorca 272, 7a planta

08037 Barcelona

93 220 86 96

info@albertferreadvocats.com

DESPATX AL VALLÈS

Plaça d'Antoni Baqué,  4, 2a

08120 La Llagosta

93 220 86 96

info@albertferreadvocats.com

A Albert Ferré · Advocats de Persones tenim despatxos a Barcelona i al Vallès.

Els nostres horaris de visita són:

dilluns a dijous de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 i divendres de 9:00 a 13:00.